Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Rakietowego

Członkowie Polskiego Towarzystwa Rakietowego uczestniczący w Walnym Zebraniu PTR, które odbyło się 25.02.2012 (Credits: PTR)W dniu 25.02.2012 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Rakietowego. Rozpoczęło się ono o godz. 11.30 w drugim terminie - 30 min po pierwszym terminie. W zebraniu udział wzięło 20 osób. Obrady otworzył Piotr Sewastianik - prezes PTR przedstawiając porządek zebrania:

1.    Rozpoczęcie obrad, zatwierdzenie porządku dziennego, wybór przewodniczącego zebrania.
2.    Sprawozdanie roczne Zarządu - podsumowanie finansowe roku 2011.
3.    Zmiana statutu PTR.
4.    Wybory Zarządu.
5.    Omówienie i wstępne szkolenie kandydatów na instruktorów modelarstwa rakietowego.
6.    Omówienie zasad organizacji Krajowej Ligii Rakietowej PTR.
7.    Zasady współpracy PTR z uczelniami, instytucjami pożytku publicznego, wojskiem.
8.    Zasady promocji i popularyzacji PTR.
9.    Wolne wnioski i dyskusja.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Rakietowego uczestniczący w Walnym Zebraniu PTR, które odbyło się 25.02.2012 (Credits: PTR)


Przebieg walnego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Rakietowego

1) Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu i przyjęto jednogłośnie.

2) Wybór przewodniczącego zebrania. Na przewodniczącego Zebrania zgłoszono Piotra Sewastianika. W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie wybrano na przewodniczącego Piotra Sewastianika.

3) Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności w roku 2011. Odczytano sprawozdanie i podsumowanie finansowe, poddano pod głosowanie Walnego Zebrania. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.

4) Zmiana statutu PTR. Nowy Statut uwzględnia możliwość ubiegania się przez Polskie Towarzystwo Rakietowe o status organizacji pożytku publicznego. Ponadto zmniejszono strukturę Zarządu oraz usunięto zapisy o oddziałach terenowych. Nowy statut odczytano i poddano głosowaniu. Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie nowy statut.

5) Wybory Zarządu Wobec zmiany statutu Walne Zebranie członków w drodze głosowania tajnego, jednogłośnie odwołało Zarząd Główny. Zgłoszono kandydatury i przeprowadzono wybory nowego Zarządu PTR.

W drodze głosowania przyjęto nowy Zarząd w składzie:

  • Piotr Sewastianik, Prezes
  • Krzysztof Ścigalski, Zastępca Prezesa
  • Andrzej Chwastek, Sekretarz
  • Andrzej Magiera, Skarbnik

6) Omówienie i wstępne szkolenie kandydatów na instruktorów modelarstwa rakietowego. Modelarstwo otwiera nowe wyzwania na polu sportów politechnicznych. Podjęto dyskusję na temat szkolenia osób z PTR na instruktorów, zasad i programu.

7) Omówienie zasad organizacji Krajowej Ligii Rakietowej PTR. Wstępne dyskusje dotyczące jednolitego szkolenia i udziału ekip rakietowych z różnych regionów w Turnieju centralnym.

8) Zasady współpracy PTR z uczelniami, instytucjami pożytku publicznego, wojskiem. Omówiono podstawowe możliwości współpracy z instytucjami naukowymi, OPP i wojskiem.

9) Zasady promocji i popularyzacji PTR. Omówiono podstawowe zasady działania członków oraz pełnomocnictwa celowe.

10) Wolne wnioski i dyskusja. Dyskusja dotyczyła projektów krajowych i regionalnych, centralnego spotkania Festiwalu Meteora oraz współpracy z organizacjami europejskimi. Zgłoszono potrzebę częstej wymiany informacji o bieżących sprawach. Utrzymano dotychczasowy sposób działania: 3 spotkania krajowe w roku.

źródło: Polskie Towarzystwo Rakietowe

  • Drukuj